-- ИЗЧЕРПАН --

През септември 2010 г.излезе от печат третото допълнено и преработено издание на учебника за програмиране на езика C++. Изучаването на този език е изключително актуално днес поради следните причини:
1. Този език е пример за еволюционното развитие на методите и средствата за процедурно и обектно-ориентирано програмиране.
2. От самото си създаване езикът предлага добре развит апарат от абстрактни структури от данни , удобен за моделиране на различни предметни области.
3. С++ се наложи като най-използвания език за програмиране и познаването му е необходимост за всеки професионалист.
4. Езикът е стандартизиран и за него са достъпни компилатори за всяка компютърна марка и модел.

5. Има пряко приложение в учебната, научна и комерсиална области.
6. И не на последно място като важност – езикът и средата са включени в учебно-изпитната програма за национален зрелостен изпит по информатика.

 

Ръководството е предназначено за подпомагане на обучението по информатика във ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, учителските квалификации и преквалификации, математическите гимназии, техникумите със засилено изучаване на информатика, ученическите школи по компютърна информатика, а така също за подготовка на зрелостни и кандидатстудентски изпити по информатика. Тук е мястото да отбележим, че от 2003 г. ФМИ на ПУ приема студенти във факултета и с изпит по Информатика. В края на ръководството ще намерите задачите и тестовете от всички кандидатстудентски изпити и техните решения. Актуална информация за кандидатстудентски курсове по Информатика както и за други курсове във факултета може да се получи на адрес:

http://fmi-plovdiv.org/courses/

Учебниците могат да се използуват и от всички, които желаят да усвоят основите на програмирането на С++. Читателите, овладели тези умения, лесно биха програмирали и на други процедурни езици.

Тъй като голяма част от читателите е запозната с езика Паскал, то в много описания на синтактични конструкции и конкретни задачи се прави сравнение с този език. Описани са възможните „подводни камъни“, на които може да се натъкне новакът в програмирането на С++, „мислещ“ на Паскал. Нещо повече – тук са дадени решения на всички задачи от учебника по програмиране на Паскал [Крушков, Илиев 2008], използващ като работен език Паскал. От тази гледна точка ръководството е полезно за тези, които искат бързо да „превключат“ от езика Паскал на езика С++.

Всички глави съдържат голям брой решени и подробно обяснени задачи. Авторът е подготвил и диск с програмите от книгата. На диска са представени решенията в среда Borland С++, а така също в среда MS VISUAL C++ 6.0 и Bloodshed Dev-C++. Няколко глави са демонстрирани и с решения на MS VISUAL C++ 2005. В началото на всяка програма като коментар е написано името на файла от диска. Файловете с програмни текстове от всяка глава се намират в отделни справочници (папки). Името на справочника започва с латинската буква p и номера на главата (p01, p02, p03 и т.н.).