През септември 2017 г. излезе от печат нова книга от поредицата за изучаване на съвременните методи и средства за програмиране. Представлява увод в програмирането детайлно илюстриран с примери на езика С#. Многобройните подробно обяснени учебни задачи дават възможност да се прилага методът за обучение чрез практика (learning by doing). Броят на задачите и тестовете надхвърля 450.

Учебникът е предназначен за подпомагане на обучението по програмиране във ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, учителските квалификации и преквалификации, математическите гимназии, техникумите със засилено изучаване на информатика, ученическите школи по компютърна информатика, а така също за подготовка на  кандидатстудентски изпити по информатика. Може да се използува и от всички, които желаят да усвоят основите на програмирането на С#. Читателите, овладели тези умения, лесно биха ги приложили и при други езици за програмиране.

Авторът на учебниците Христо Крушков е професор в катедра "Софтуерни технологии" при ФМИ на ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ". Настоящите учебни помагала са резултат от дългогодишния му опит в областта на компютърната информатика и методиката на преподаването й.

Има много хубави книги по програмиране, но в малко от тях е приложено достатъчно количество задачи, така необходими за изграждане и развиване на професионални умения, затова във всяко ръководство задачите са над 400. Много от тях са решени и предоставени на този сайт. Те могат да послужат на:

- студентите в подготовката им за семестрални държавни изпити;

- учениците в подготовката им за кандидатстудентски изпити, олимпиади и други състезания по информатика;

- учители, които искат да поднесат материала интересно и задълбочено;

За контакти:

През януари 2008 г. излезе от печат шестото преработено и допълнено издание на учебника за програмиране на Паскал. В него са добавени повече задачи за подготовка за кандидатстудентски изпити по Информатика. Решени са и голяма част от задачите от предишните издания, включително и всички задачи от кандидатстудентски изпити до 2007 година включително. На диска ще намерите и задачите от 2008 и 2009 година.

Учебникът за Паскал поставя началото на поредица по програмиране, с която се цели да се започне изучаването на простите типове данни и управляващи конструкции в процедурното програмиране и да се стигне до съставните обекти и обработка на събития в събитийното и визуално програмиране. Като основен език в поредицата е избран Борланд Паскал (БП) – диалект на езика Паскал, реализиран от фирмата BORLAND.

През септември 2010 г.излезе от печат третото допълнено и преработено издание на учебника за програмиране на езика C++. Изучаването на този език е изключително актуално днес поради следните причини:
1. Този език е пример за еволюционното развитие на методите и средствата за процедурно и обектно-ориентирано програмиране.
2. От самото си създаване езикът предлага добре развит апарат от абстрактни структури от данни , удобен за моделиране на различни предметни области.
3. С++ се наложи като най-използвания език за програмиране и познаването му е необходимост за всеки професионалист.
4. Езикът е стандартизиран и за него са достъпни компилатори за всяка компютърна марка и модел.

През октомври 2008 г. излезе от печат и третото допълнено и преработено издание на учебника за програмиране с Delphi.

В него са добавени много нови примерни задачи за обектноориентирано, визуално и събитийно програмиране, подходящи за ученици. На диска може да намерите още анимирани алгоритми в помощ на учителите по Информатика, а също така курсови работи на австрийски студенти, направени в рамките на курса, който авторът изнесе през юни 2008 г. в Линц, Австрия.

В първа глава на ръководството се описват новите възможности на Object Pascal, а така също и такива, които са присъствали в Borland Pascal, но поради различни причини не са били включени в учебника за програмиране на Паскал.